polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 
 
WWW.SKLEP.DUKAR.PL  
 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego www.sklep.dukar.pl jest Zdzisław Duk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ZDZISŁAW JAN  DUK  „DU-KAR”  wpisaną  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, NIP: 7270025077,  REGON: 471039046,  adres  poczty  elektronicznej (e-mail):  biuro@dukar.pl,  numer telefonu:  +48 509 850 001,  zwany  dalej  „Administratorem"  i  będący  jednocześnie „Usługodawcą”. 
 2. Dane  osobowe  zbierane  przez  Administratora  za  pośrednictwem  strony  internetowej  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć  zgodnie  z  ich  definicją  zawartą  w  Regulaminie  Sklepu  internetowego www.sklep.dukar.pl.

 

§ 2 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL  PRZETWARZANIA  I  PODSTAWA  PRAWNA.  Administrator  przetwarza  dane  osobowe Usługobiorców Sklepu www.sklep.dukar.pl w przypadku:
  1. rejestracji  Konta  w Sklepie,  w celu  utworzenia  indywidualnego  konta  i zarządzania  tym Kontem,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  (realizacja  umowy  o  świadczenie  usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  2. składania  zamówienia  w Sklepie,  w celu  wykonania  umowy  sprzedaży,  na  podstawie  art.  6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży), 
  3. skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku: 
  1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail,
  2. Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  3. Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to  niezbędne  do wykonania  umowy,  a po  tym  czasie  przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi  lat  sześć,  a dla  roszczeń  o świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  2. w  przypadku,  gdy  podstawą  przetwarzania  danych  jest  zgoda,  tak  długo,  aż  zgoda  nie zostanie  odwołana,  a po  odwołaniu  zgody  przez  okres  czasu  odpowiadający  okresowi przedawnienia  roszczeń  jakie  może  podnosić  Administrator  i jakie  mogą  być  podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,  a dla  roszczeń  o świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  3. w  przypadku,  gdy  podstawą  przetwarzania  danych  jest  prawnie  uzasadniony  interes przedsiębiorcy, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,  a  po  tym  czasie  przez  okres  odpowiadający  okresowi  przedawnienia roszczeń.  Jeżeli  przepis  szczególny  nie  stanowi  inaczej,  termin  przedawnienia  wynosi  lat sześć,  a dla  roszczeń  o świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 4. Podczas  korzystania  ze  Sklepu  mogą  być  pobierane  dodatkowe  informacje,  w szczególności: adres  IP  przypisany  do  komputera  Usługobiorcy  lub  zewnętrzny  adres  IP  dostawcy  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 
 5. Po  wyrażeniu  odrębnej  zgody,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  dane  mogą  być przetwarzane  również  w  celu  przesyłania  informacji  handlowych  drogą  elektroniczną  lub wykonywania  telefonicznych  połączeń  w  celu  marketingu  bezpośredniego  –  odpowiednio w związku  z  art.  10  ust.  2  Ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od  Usługobiorców mogą  być także  gromadzone  dane  nawigacyjne,  w tym  informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Administrator  dokłada  szczególnej  staranności  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których  dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane  dla  oznaczonych,  zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

§ 3 
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane  osobowe  Usługobiorców  przekazywane  są  dostawcom  usług,  z których  korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,
  2. dostawców systemów płatności,
  3. biura księgowego,
  4. hostingodawcy,
  5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  6. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe,  w zależności  od  uzgodnień  umownych  i okoliczności,  albo  podlegają  poleceniom Administratora  co  do  celów  i sposobów  przetwarzania  tych  danych  (podmioty  przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
 3. Dane osobowe  Usługobiorców są  przechowywane  wyłącznie  na terenie  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 Polityki Prywatności. 

 

§ 4 
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy: 
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO. 
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. 
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO.
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@dukar.pl.
 4. W  sytuacji  wystąpienia  przez  Usługobiorcę  z uprawnieniem  wynikającym  z powyższych  praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub  liczbę  żądań  –  Administrator  nie  będzie  mógł  spełnić  żądania  w ciągu  miesiąca,  spełni  je w ciągu  kolejnych  dwóch  miesięcy  informując  Usługobiorcę  uprzednio  w terminie  miesiąca  od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5 
PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja  plików  „cookies”  jest  konieczna  do  prawidłowego  świadczenia  usług  na  stronie internetowej  Sklepu.  W  plikach  „cookies"  znajdują  się  informacje  niezbędne  do  prawidłowego funkcjonowania  strony,  a  także  dają  one  także  możliwość  opracowywania  ogólnych  statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1.  „Cookies”  „sesyjne”  są  plikami  tymczasowymi,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. 
 4. Administrator  wykorzystuje  własne  pliki  cookies  w  celu  lepszego  poznania  sposobu  interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz  liczbie  odwiedzin  i  czasie  wizyty  Usługobiorcy  na  stronie  internetowej.  Informacje  te  nie rejestrują  konkretnych  danych  osobowych  Usługobiorcy,  lecz  służą  do  opracowania  statystyk korzystania ze strony. 
 5. Administrator wykorzystuje  zewnętrzne  pliki  cookies  w celu  zbierania  ogólnych  i anonimowych danych  statycznych  za  pośrednictwem  narzędzi  analitycznych  Google  Analytics  (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Pliki  cookies  mogą  być  również  wykorzystywane  przez  sieci  reklamowe,  w  szczególności  sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu.  W  tym  celu  mogą  zachować  informację  o  ścieżce  nawigacji  Usługobiorcy  lub  czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca  ma  prawo  zadecydowania  w  zakresie  dostępu  plików  „cookies”  do  swojego komputera  poprzez  ich  uprzedni  wybór  w  oknie  swojej  przeglądarki.   Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Administrator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych danych  osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną, a w szczególności  zabezpiecza  dane  przed  ich  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym, zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator  udostępnia  odpowiednie  środki  techniczne  zapobiegające  pozyskiwaniu i modyfikowaniu  przez  osoby  nieuprawnione,  danych  osobowych  przesyłanych  drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Jesteśmy dystrybutorem firm:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.