regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.DUKAR.PL  
 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep www.sklep.dukar.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Regulamin  określa  warunki  zawierania  i  rozwiązywania  Umów  Sprzedaży  Produktu  oraz  tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez  Sklep  www.sklep.dukar.pl,  zasady  świadczenia  tych  usług,  warunki  zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy  Usługobiorca  z  chwilą  podjęcia  czynności  zmierzających  do  korzystania  z  Usług Elektronicznych  Sklepu  www.sklep.dukar.pl  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. Ustawy  Kodeks  cywilny  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  oraz  inne  właściwe  przepisy  prawa 
   polskiego. 

 

§ 2 
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE 

 1. FORMULARZ  KONTAKTOWY  -  formularz  dostępny  na  stronie  internetowej  www.sklep.dukar.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. 
 2. FORMULARZ  REJESTRACJI  –  formularz  dostępny  na  stronie  internetowej  www.sklep.dukar.pl umożliwiający utworzenie Konta.  
 3. FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  –  formularz  dostępny  na  stronie  internetowej  www.sklep.dukar.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. KONTO  –  oznaczony  indywidualną  nazwą  (loginem)  oraz  hasłem,  zbiór  zasobów  w  systemie teleinformatycznym  Usługodawcy,  w  którym  gromadzone  są  dane  Usługobiorcy  w  tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. PRODUKT  –  dostępna  w  Sklepie  rzecz  ruchoma  albo  usługa,  będąca  przedmiotem  Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu. 
 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep.dukar.pl. 
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Zdzisław Duk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ZDZISŁAW  JAN  DUK  „DU-KAR”  wpisaną  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Obywatelska 128/152, 94-104  Łódź,  NIP:  7270025077,  REGON:  471039046,  adres  poczty  elektronicznej  (e-mail): biuro@dukar.pl, numer telefonu: +48 509 850 001. 
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu. 
 14. USŁUGOBIORCA  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną  korzystająca  z  Usługi Elektronicznej. 
 15. ZAMÓWIENIE  -  oświadczenie  woli  Klienta  stanowiące  ofertę  zawarcia  Umowy  Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

 

§ 3 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA 

 1. Sklep www.sklep.dukar.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.  
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.  
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów  prawa.  Klient,  składając  Zamówienie,  składa  ofertę  kupna  określonego  Produktu  na warunkach podanych w jego opisie. 
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.  
 5. Cena  Produktu  uwidoczniona  na  stronie  Sklepu  jest  wiążąca  w  chwili  złożenia  przez  Klienta Zamówienia.  Cena  ta  nie  ulegnie  zmianie  niezależnie  od  zmian  cen  w  Sklepie,  które  mogą  się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
 6. Zamówienia można składać: 
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.dukar.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, 
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dukar.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 509 850 001.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. 
 8. Warunkiem  złożenia  Zamówienia  w  Sklepie  przez  Klienta  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą 
  realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.  

 

§ 4 
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
  2. formularz odstąpienia od umowy, 
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. 
 4. Po  weryfikacji  Zamówienia,  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  przejęcie  Zamówienia  do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. 
 5. Z  chwilą  otrzymania  przez  Klienta  wiadomości  e-mail,  o  której  mowa  w  pkt  4  niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 6. Każda  Umowa  Sprzedaży  będzie  potwierdzana  dowodem  zakupu  (faktura  VAT),  który  będzie dołączany  do  Produktu  i/lub  wysyłany  pocztą  elektroniczna  na  adres  mailowy  Klienta  podany w Formularzu Zamówienia. 

 

§ 5 
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl, DotPay.pl), 
  3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem. 
 2. W  przypadku  płatności  przelewem  tradycyjnym,  wpłaty  należy  dokonać  na  rachunek  bankowy numer: 62 1090 2705 0000 0001 0910 8797 (Bank Santander S.A.) ZDZISŁAW JAN DUK „DU-KAR”, ul.  Obywatelska  128/152,  94-104  Łódź,  NIP:  7270025077.  W  tytule  przelewu  należy  wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W  przypadku  płatności  za  pośrednictwem  elektronicznego  systemu  płatności  Klient  dokonuje zapłaty  przed  rozpoczęciem  realizacji  Zamówienia.  Elektroniczny  system  płatności  umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.  Klient  jest  zobowiązany  do  zapłaty  za  Zamówienie  i  odebranie  Produktu  od dostawcy. 
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
 6. W  przypadku  wyboru  płatności  opisanych  w  pkt  1.1  oraz  1.2  niniejszego  paragrafu,  Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. 

 

§ 6 
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty  dostawy  Produktu,  które  pokrywa  Klient,  są  ustalane  w  trakcie  procesu  składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 
 2. Na  termin  dostawy  Produktu  składa  się  czas  kompletowania  Produktu  oraz  czas  dostawy 
  Produktu przez przewoźnika: 
  1.  Czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu: 
   1. zaksięgowania  środków  pieniężnych  wpłaconych  z  tytułu  Umowy  Sprzedaży  na 
    rachunku Sprzedawcy albo 
   2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub 
   3. przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem. 
  2. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Zakupione  w  Sklepie  Produkty  Klient  może  odebrać  osobiście  po  wcześniejszym  kontakcie mailowym lub telefonicznym. 

 

§ 7 
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1. Wszystkie  Produkty  oferowane  w  Sklepie  posiadają  gwarancję obowiązującą  na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Okres  gwarancji  dla  Produktów  wynosi  12  miesięcy  i  jest  liczony  od  dnia  dostarczenia Produktu do Klienta. 
  3. Dokumentem  uprawniającym  do  ochrony  gwarancyjnej  jest  karta  gwarancyjna  lub  dowód zakupu.
  4. Gwarancja  nie  wyłącza  uprawnień  Konsumenta  oraz  podmiotów,  o  których  mowa  w  §  10 Regulaminu,  wynikających  z  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  Produktu,  określone w Kodeksie cywilnym. 
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
  2. Zawiadomienia  o  wadach  dotyczących  Produktu  oraz  zgłoszenie  odpowiedniego  żądania można  dokonać  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  biuro@dukar.pl  lub pisemnie na adres: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź.
  3. W  powyższej wiadomości w  formie  pisemnej  lub elektronicznej  należy  podać  jak  najwięcej informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu  reklamacji, w  szczególności  rodzaj  i  datę wystąpienia  nieprawidłowości oraz  dane kontaktowe.  Podane  informacje  znacznie  ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź
  5. Sprzedawca ustosunkuje się  do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. 
  6. W  przypadku  reklamacji  Klienta  będącego  Konsumentem  lub  podmiotem,  o  którym  mowa w §  10 Regulaminu  –  nierozpatrzenie  reklamacji  w  terminie  14  dni  od  jej  zgłoszenia  jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu,  Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. 
  7. Odpowiedź  na  reklamację  jest  przekazywana  na  papierze  lub  innym  trwałym  nośniku  np. wiadomość mailowa lub SMS. 

 

§ 8 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z  zastrzeżeniem  pkt  10  niniejszego  paragrafu,  Klient  będący  jednocześnie  Konsumentem  lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić  bez  podania  przyczyn,  składając  stosowne  oświadczenie  w  terminie  14  dni.  Do zachowania  tego  terminu  wystarczy  wysłanie  udostępnionego  przez  Sklep  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 
 3. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  należy  dokonać  zwrotu  Produktu  na  adres: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź.
 4. Konsument  lub  podmiot,  o  którym  mowa  w  §  10  Regulaminu,  ponoszą  odpowiedzialność  za zmniejszenie  wartości  Produktu  będące  wynikiem  korzystania  z  niego  w  sposób  wykraczający poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania  Produktu.  W  celu stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania  Produktów  Konsument  lub  podmiot,  o  którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 
 5. Z  zastrzeżeniem  pkt  6  oraz  8  niniejszego  paragrafu,  Sprzedawca  dokona  zwrotu  wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,  chyba  że  Konsument  lub  podmiot,  o  którym  mowa  w  §  10  Regulaminu,  wyraźnie zgodzili  się  na  inny  sposób  zwrotu,  który  nie  wiąże  się  dla  nich  z  żadnymi  kosztami.  Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14  dni  od  momentu  otrzymania  przez  Sprzedawcę  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy Sprzedaży. 
 6. Jeżeli  Konsument  lub  podmiot,  o  którym  mowa  w  §  10  Regulaminu,  wybrali  sposób  dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów. 
 7. Jeżeli  Sprzedawca  nie  zaproponował,  że  sam  odbierze  Produkt  od  Konsumenta  lub  podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta  do  chwili  otrzymania  rzeczy  z  powrotem  lub  dostarczenia  przez  Konsumenta  lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin  czternastodniowy,  w  którym  Konsument  lub  podmiot,  o  którym  mowa  w  §  10 Regulaminu,  mogą  odstąpić  od  umowy,  liczy  się  od  dnia,  w  którym  Konsument  lub  podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. 
 10. Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje  Konsumentowi  lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży: 
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w  której  przedmiotem  świadczenia  są  rzeczy,  które  po  dostarczeniu,  ze  względu  na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
  5. w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  przysługuje  zarówno  Sprzedawcy,  jak  i  Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. 

 

§ 9 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W  niniejszym  paragrafie  zawarto  postanowienia  dotyczące  wyłącznie  przedsiębiorców nieobjętych  ochroną  wynikającą  z  Ustawy  o  prawach  konsumenta,  o  której  mowa  w  §  10 Regulaminu. 
 2. Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  zawartej  z  Klientem niebędącym  Konsumentem  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dnia  jej  zawarcia.  Odstąpienie  od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 3. Sprzedawca  ma  prawo  ograniczyć  w  stosunku  do  Klientów  niebędących  Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź  całości  ceny  sprzedaży  bez  względu  na  wybrany  przez  Klienta  sposób  płatności  oraz  fakt zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Korzyści  i  ciężary  związane  z  Produktem  oraz  niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę  Produktu  przewoźnikowi.  Sprzedawca  w  takim  wypadku  nie  ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu  do  przewozu  aż  do  wydania  go  Klientowi,  jak  również  za  opóźnienie  w  przewozie przesyłki. 
 5.  W  przypadku  wysłania  Produktu  do  Klienta  za  pośrednictwem  przewoźnika  Klient  niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  ustalenia  odpowiedzialności przewoźnika. 
 6. Usługodawca  może  wypowiedzieć  umowę  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  ze  skutkiem natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  Usługobiorcy  niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu. 

 

§ 10 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca  prowadzący  jednoosobową  działalność  gospodarczą  (niniejszy  paragraf  nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod  warunkiem,  że  Umowa  Sprzedaży,  którą  zawiera  ze  Sprzedawcą,  nie  ma  charakteru zawodowego. 
 2. Osoba  prowadząca  działalność  gospodarczą,  o  której  mowa  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: 
  1.  niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, 
  2. odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  Produktu,  zgodnie  z  §  7 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu. 
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej  w  przypadku,  gdy  Umowa  Sprzedaży,  którą  zawarł  ze  Sprzedawcą  posiada charakter  zawodowy,  który  jest  weryfikowany  na  podstawie  wpisu  tego  przedsiębiorcy w Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy,  o  których  mowa  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  nie  są  objęci  ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK. 

 

§ 11 
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Newsletter,
  4.  wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca  ma  prawo  do  zamieszczania  na  stronie  internetowej  Sklepu  treści  reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12 
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  umożliwieniu  złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  prowadzeniu  Konta  w  Sklepie zawierana  jest  na  czas  nieoznaczony.  Zawarcie  umowy  następuje  w  chwili  wysłania  przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  4. umowa  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  umożliwieniu  wysłaniu wiadomości  do  Usługodawcy  za  pośrednictwem  Formularza  Kontaktowego  zawierana  jest na  czas oznaczony  i  ulega rozwiązaniu  z  chwilą  wysłania  wiadomości  albo  zaprzestania  jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania  techniczne  niezbędne  do  współpracy  z  systemem  teleinformatycznym,  którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej, 
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 13 
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje  związane  ze  świadczeniem  Usług  Elektronicznych  za  pośrednictwem  Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dukar.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji,  w  szczególności  rodzaj  i  datę  wystąpienia  nieprawidłowości  oraz  dane kontaktowe.  Podane  informacje  znacznie  ułatwią  i  przyspieszą  rozpatrzenie  reklamacji  przez Usługodawcę. 
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź  Usługodawcy  w  sprawie  reklamacji  jest  wysyłana  na  adres  e-mail  Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 14 
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn  poprzez  przesłanie  stosownego  oświadczenia  za  pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: biuro@dukar.pl lub poprzez usunięcie Konta, 
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym  i  bezterminowym  w  przypadku,  gdy  Usługobiorca  narusza  Regulamin,  w szczególności,  gdy  dostarcza  treści  o  charakterze  bezprawnym  po  bezskutecznym wcześniejszym  wezwaniu  do  zaprzestania  naruszeń  z  wyznaczeniem  odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), 
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca  i  Usługobiorca  mogą  rozwiązać  umowę  o  świadczenie  Usługi  Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

§ 15 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie  treści  zamieszczone  na  stronie  internetowej  pod  adresem  www.sklep.dukar.pl korzystają  z  ochrony  prawnoautorskiej  i  (z  zastrzeżeniem  §  15  pkt  3  oraz  elementów zamieszczanych  przez  Usługobiorców,  wykorzystywanych  na  zasadzie  licencji,  przeniesienia majątkowych  praw  autorskich  lub  dozwolonego  użytku)  są  własnością  Zdzisława  Duk wykonującego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ZDZISŁAW  JAN  DUK  „DU-KAR”,  miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, NIP: 7270025077,  REGON:  471039046.  Usługobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkodę wyrządzoną  Usługodawcy,  będącą  następstwem  użycia  jakiejkolwiek  zawartości  strony www.sklep.dukar.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek  wykorzystanie  przez  kogokolwiek,  bez  wyraźnej  pisemnej  zgody  Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.dukar.pl stanowi  naruszenie  prawa  autorskiego  przysługującego  Usługodawcy  i  skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie  nazwy  handlowe,  nazwy  Produktów,  nazwy  firm  i  ich  logo  użyte  na  stronie internetowej  Sklepu  pod  adresem  www.sklep.dukar.pl  należą  do  ich  właścicieli  i  są  używane wyłącznie  w  celach  identyfikacyjnych.  Mogą  być  one  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.dukar.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.  Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w  pierwszej  kolejności  na  drodze  negocjacji,  z  intencją  polubownego  zakończenia  sporu, z uwzględnieniem  ustawy  o  pozasądowym  rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich.  Jeśli  jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne  spory  powstałe  pomiędzy  Usługodawcą,  a  Usługobiorcą  (Klientem)  będącym jednocześnie  Konsumentem  lub  podmiotem,  o  którym  mowa  w  §10  Regulaminu,  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., 
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie  Konsumentem,  o  którym  mowa  w  §9  Regulaminu,  zostają  poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 5. Klient  będący  Konsumentem  ma  również  prawo  do  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów rozstrzygania  sporów  w  szczególności  poprzez  złożenie  po  zakończeniu  postępowania reklamacyjnego  wniosku  o  wszczęcie  mediacji  lub  wniosku  o  rozpatrzenie  sprawy  przez  sąd polubowny  (wniosek  można  pobrać  na  stronie  internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).  Wykaz  Stałych  Polubownych  Sądów Konsumenckich  działających  przy  Wojewódzkich  Inspektoratach  Inspekcji  Handlowej  dostępny jest  na  stronie  internetowej:  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.  Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych  należy  ochrona konsumentów. Pozasądowe  dochodzenie  roszczeń  po  zakończeniu  postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 
 6. Konsument  w  celu  polubownego  rozwiązania  sporu  może  w  szczególności  złożyć  skargę  za pośrednictwem  platformy  internetowej  ODR  (Online  Dispute  Resolution),  dostępnej  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 


Jesteśmy dystrybutorem firm:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.